• ugelcotabambas@gmail.com

UGEL COTABAMBAS

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐮𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐧̃𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝟔 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐭𝐚𝐛𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑
UGEL COTABAMBAS
Anterior
Siguiente
  • Publicado el:
  • 27 de Diciembre de 2022

***P̲R̲O̲C̲E̲S̲O̲ D̲E̲ E̲N̲C̲A̲R̲G̲A̲T̲U̲R̲A̲ D̲E̲ F̲U̲N̲C̲I̲O̲N̲E̲S̲ D̲E̲ D̲I̲R̲E̲C̲C̲I̲Ó̲N̲ P̲A̲R̲A̲ E̲L̲ A̲Ñ̲O̲ 2̲0̲2̲3̲***

ugelcotabambas